QUÍMICA

jQuery UI Accordion - Default functionality

Termodinàmica química

Canvis d'energia en les reaccions químiques. Condicions estàndard. Variacions d'energia interna i entalpia. Llei de Hess. Entropia i desordre. Concepte d'energia de Gibbs. Espontaneïtat de les reaccions químiques.

Estructura atòmica de la matèria

Partícules elementals. Nombres quàntics. Concepte d'orbital atòmic. Configuració electrònica. Propietats periòdiques: volum atòmic, energia d'ionització i electronegativitat.

Formulació i nomenclatura químiques

Substàncies elementals. Compostos químics inorgànics (òxids, peròxids, hidròxids, hidrus, èters, amines aldehids, cetones, àcids, carboxílics, èsters i amides).

Velocitat de reacció i equilibri químic

Concepte de velocitat de reacció. Factors que influeixen en la velocitat de reacció (pressió, temperatura i catalitzadors). Constant d'equilibri Kc i Kp. Principi de Le Chatelier. Factors que afecten l'equilibri químic (canvis de concentració, de temperatura i de pressió).

Equilibri àcid-base

Els àcids i les bases. Teoria de Brönsted-Lowry.Parells àcid-base. Concepte de pH. Força relativa dels àcids i de les bases. Constant de dissociació Ka i Kb. Càlculs de pH. Concepte de neutralització, hidròlisi, valoració, indicadors i dissolucions amortidores del pH.

Equilibri de pecipitació

Concepte de solubilitat. Solubilitat dels compostos iònics. Reaccions de precipitació. Constant del producte de solubilitat Kps. Factors que afecten la solubilitat (temperatura i efecte de l'ió comú).

Piles galvàniques i cel·les electrolítiques

Semireaccions en una pila galvànica. Elèctrodes i potencial estàndard d'electròde. Força electromotriu estàndard d'una pila galvànca. Electròlisi.